research papers

Papers:

 1. Amgalan Sukhbaatar, Khishigjargal. 2016 "The relationship between travel behaviour and neighborhood characteristics", The Proceedings of The 10th Korea Mongolia joint Seminar on Civil and Environmental Engineering, 150-153
 2. Amgalan Sukhbaatar, Gonchigbat Ishjamts, Sugimoto. 2016, "Study on the current situation of traditional dwelling in Ulaanbaatar, Mongolia", National Institute of  Technology(NIT), Miyakonojo College Research Book, ISSN 0286-116X,14-18
 3. Amgalan Sukhbaatar, Noboru Harata, "The relationship between pedestrian perception and sidewalk environment, in case of the central area of Ulaanbaatar", 2016

Papers in Mongolian / Монгол хэлээр хэвлэгдсэн өгүүлэл:

 1. Б.Давааноров, С.Амгалан, А.Өэлүн, "Барилгын хэлбэр, барилгажилтын нягтрал, орон зайн төлөвлөлтөнд нөлөөлөх зонхилох салхины нөлөөг загварчлах нь", ШУТИС, БАС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл No16/243, 2018, 174-182
 2. Б.Ундраа, С.Амгалан, "Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт", ШУТИС-ийн магистр, докторантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл-2017, № 8/213, ISSN 1560-8794, 10/05/2017, 85-90
 3. С.Амгалан. 2016, "Архитектурын дизайн" хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам, "Үр дүнд суурилсан боловсрол" дотоодод зохион байгуулсан ЭШХ-ын эмхэтгэл, 12/23/2016, 59-64
 4. Б.Нямгарам, С.Амгалан. 2016, "Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, ISSN 1560-8794, 5/20/2016, 92-100
 5. Бямбазаяа, С.Амгалан. 2016, "Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, ISSN 1560-8794, 5/20/2016, 83-91
 6. Бямбазаяа, С.Амгалан. 2016, "Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж", Барилга МН, 2016 оны 5 сар, №72, 5/2/2016, 70-73
 7. М.Уранцэцэг, С.Амгалан. 2015, "Урбан спорт ба хотын орон зай", "Монголын архитектур", №23, ISSN 814-957Х, 10/20/2015, 16-21
 8. Э.Тэмүүлэн, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Улаанбаатар хотын орон сууцны барилгын нүүр талын өнгөний хэрэглээ", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №15/162, ISSN 1560-8794, 11/12/2014, 173
 9. Г.Энхчимэг, С.Амгалан. 2014, "Нарны шууд тусгалгүй барилгын гэрэлтүүлэг", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 08/155 , 5/20/2014, 88-94
 10. Э.Мөнх-Эрдэнэ, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Улаанбаатар хотын гудамж дагуух явган зорчигчийн зам талбайн аюулгүй байдлын архитектур төлөвлөлтийн судалгаа", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №8/155, ISSN1560-8794, 5/11/2014, 15
 11. Э.Болорцэцэг, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Гэр сууцны бүсийн нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай ба иргэдийн хэрэгцээ", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №8/155, ISSN1560-8794, 5/11/2014,12
 12. Ж.Энхтулга, С.Амгалан, А.Өэлүн. 2013, "Орон сууцны барилгын хүүхдийн өрөөний шуугианы бохирдлын хэм хэмжээг орчны нөлөөллөөс хамааруулан тогтоох судалгаа", Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №8/141, ISBN 1560-8794, 5/20/2013, 125-130
 13. С.Амгалан. 2012, "Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн явган зорчих очин ба түүний талаарх явган зорчигчдын ойлголт хоорондын хамаарал", "Барилга МН" сэтгүүл
 14. С.Амгалан. 2012, “A.AR303 Архитектурын дизайн -1” хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам, ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 7/123, 3/16/2012, 89-95